Cover image of song Nie opuszczaj mnie by Edyta Geppert

Artist:Tags: Nie opuszczaj mnie free lyrics , Download lyrics, youtube video of Nie opuszczaj mnieTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Nie opuszczaj mnie

Nie opuszczaj mnie
Każda moja łza
Szepcze, że co złe
Się zapomnieć da
Zapomnijmy ten
Utracony czas
Co oddalał nas
Co zabijał nas
I pytania złe
I natrętne tak
Jak, dlaczego, jak
Zapomnijmy je
Nie opuszczaj mnie

Do not leave me
Every tear my
Whispers that bad
Forget da
Forget this
Lost time
What distancing us
What is killing us
And the questions wrong
And so intrusive
How, why, how
Forget it
Do not leave me


Ja deszczowym dniem
Ci przyniosę z ziem
Gdzie nie pada deszcz
Pereł deszczu sznur
Jeśli umrę, z chmur
Spłynie do twych rąk
Światła złoty krąg
I to będę ja
W świecie ziemskich spraw
Miłowanie twe
Będzie pierwszym z praw
Królem staniesz się
A królową ja
Nie opuszczaj mnie

I rainy day
You bring from the lands
Where it is not raining
String of pearls rain
If I die, out of the clouds
Will flow to your hands
Light golden circle
And it's gonna be me
In the world of worldly affairs
Loving your
Will be the first of the rights
Become king
And I'm the queen
Do not leave me


Nie opuszczaj mnie
Ja wymyślę ci
Słowa, których sens
Pojmiesz tylko ty
Z nich ułożę baśń
Jak się serca dwa
Pokochały na
Przekór ludziom złym
Z nich ułożę baśń
O tym królu, co
Umarł z żalu, bo
Nie mógł poznać cię
Nie opuszczaj mnie

Do not leave me
I'll think of you
Words whose meaning
Only you'll understand
With them I'll put a fairy tale
How two hearts
Pokochały the
Spite of the bad people
With them I'll put a fairy tale
About this king, which
He died of grief because
He could not get to know you
Do not leave me


Przecież zdarza się
Że największy żar
Ciska wulkan, co
Niby dawno zmarł
Pól spalonych skraj
Więcej zrodzi zbóż
Niż zielony maj
W czas wiosennych zórz
Gdy księżyca cierń
Lśni na nieba tle
I z czerwienią czerń
Nie chcą rozstać się
Me opuszczaj mnie

But it happens
That the greatest heat
She flings the volcano, which
Supposedly died long ago
Burned the edge of fields
More grain will arise
Than the green in May
In the spring twilight time
When the moon thorn
Shines in the sky background
And the red-black
They do not want to part
Me Leave Me


Nie opuszczaj mnie
Już nie będzie łez
Już nie będzie słów
Dobrze jest jak jest
Tylko taki kąt
Mały kąt mi wskaż
Gdzie twój słychać śmiech
Widać twoją twarz
Chcę gdy słońca krąg
Wzejdzie- być co dnia
Cieniem twoich rąk
Cieniem twego psa
Nie opuszczaj mnie

Do not leave me
There will be no tears
There will be no words
It is good as it is
Only such an angle
I point to a small angle
Where is your hear laughter
You can see your face
I want to circle the sun
Rise-to-be every day
The shadow of your hands
The shadow of your dog
Do not leave me


Comments

Nie opuszczaj mnie Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.