Artist:

Drogo prowadź by Edyta Geppert is part of the album "Debiut" .

Tags: Drogo prowadź free lyrics , Download lyrics, youtube video of Drogo prowadźTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Drogo prowadź

A kiedy już cztery kąty mi się znudzą
Nie swoją nadzieję rzucę troskę cudzą
I smutki co były kiedyś moje własne
Drzwi zatrzasnę
Bo i cóż
Zabiorę ze sobą to co nie zawiodło
Gościniec pod stopy i nad głową obłok
I cień mój podszyty nocą puste ręce
Bo nic więcej
Nie chcę już

And once the four corners I get bored
Do not throw your concern for others' hope
And what was once the sorrows of my own
Doors to shut
For what
I'll take with you what has not failed
The highway at the foot and a cloud over his head
I lined my shadow at night empty handed
Because nothing else
I do not want


refrain:
Drogo drogo prowadź mnie
Dokądkolwiek byle gdzie

refrain:
Lead me dearly dearly
Anywhere just anywhere


A wtedy już nigdzie mnie nie odnajdziecie
W swej małej pamięci ani w wielkim świecie
Jak z nikim będzie mi dobrze z samą sobą
Gdy w daleki ruszę świat
Pokocham na świecie wszystko co niczyje
To słońce przed którym nic się nie ukryje
Tę noc co zataja radość skrywa troski
Włóczęgowski
Gubi ślad

And even then I can not find anywhere else
In its small memory or in a big world
How can anyone keep me right with myself
When you move ties in the distant world
Love everything in the world nobody
This sun before which nothing hides
The night that hides the hidden joy of caring
Rambling
Lost trail


refrain

refrain


Aż w końcu gdy minie dni już nie wiem ile
Wiem dobrze że spotkam w drodze dawną chwilę
I stanę zdumiona tym co mówi cisza
Jakby słyszeć
własny krzyk
Poczuję że pusta droga już mi zbrzydła
I będę do siebie wracać jak na skrzydłach
I będę stęskniona wracać tam z daleka
Gdzie nie czeka
Na mnie nikt

Until the end of the day when it will no longer know how many
I know very well that I meet in the way of the former while
I stand amazed at the silence speaks
Like to hear
own cry
Feel the open road that I already ugly
And I'll come back to myself how in the wings
And I'll be longing to return there from a distance
Where there are waiting
For me, no one


Comments

Drogo prowadź Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.